Monday, September 25, 2023

Thơ: Ngày Trái Đất (Từ Thảo)


Ngày Trái Đất

Ngày Trái Đất
Cùng nguyện cầu
Cho Trái Đất
Được bền lâu

Yêu là nhớ
Giữ cho nhau
Ngôi nhà đẹp
Nhờ tình sâu...

- Từ Thảo