Wednesday, August 10, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Suối khoáng nóng thiên nhiên (Natural hot springs)


Grand Prismatic Spring in Yellowstone (the world's first national park) is in the state of Wyoming, USA. It spans 370 feet (113 meters) across, the largest in the country. It is also  the third largest hot spring in the world. The temperature ranges between 147 and 188 degrees Farenheit (64 - 86 degrees Celsius).

Suối nước nóng Grand Prismatic Spring ở Yellowstone (công viên quốc gia đầu tiên trên thế giới), tiểu bang Wyoming, Hoa Kỳ rộng 113 mét, là suối khoáng thiên nhiên lớn nhất xứ này và lớn hàng thứ ba trên thế giới. Nhiệt độ khoảng 64-86 Celsius.

Blue Lagoon in Iceland has water temperatures ranging from 98 to 102 degrees Farenheit (37-39 degrees Celsius). It is said that "minerals released into the water from the interaction between hot seawater and cooler rocks has devotees swearing to the medical and healing properties of the springs."

Vũng Xanh ở Băng Đảo nhiệt độ nóng khoảng 37-39 Celsius. Người ta cho rằng "tương tác giữa dòng nước biển nóng và những tảng đá nguội tiết ra các khoáng chất, khiến 'tín đồ' tin tưởng hoàn toàn vào khả năng chữa bệnh của suối nước nóng."


At Joshinetsu Kogen National Park, Japan, snow monkeys happily play in the warm water on winter days.

Ở công viên quốc gia Joshinetsu Kogen, Nhật Bản, các bạn khỉ tuyết hạnh phúc đùa vui trong nước ấm vào những ngày đông.

http://www.treehugger.com/galleries/2011/08/10-worlds-most-dazzling-natural-hot-springs.php?page=1