Sunday, February 27, 2011

Cười Cười Cười: Nghe lời Khổng Tử (A classically trained mosquito)

Nghe lời Khổng Tử (please scroll down for English)

Hai vợ chồng nhà nọ ngồi đọc sách. Một con muỗi cứ vo ve xung quanh ông chồng.
Vợ thấy vậy thì trêu:
- Anh không chịu tắm rửa gì hết nên đến đâu côn trùng theo đến đó.
Người chồng cười.. ruồi:
- À, bởi vì con muỗi này nó nhớ lời Khổng Tử đấy.
- Lời gì?
- Phải "gần quân tử, xa tiểu nhân"!

A classically trained mosquito
A couple was sitting in the living room, reading books. A mosquito kept hovering over the husband.
Wife (teasing): 
You hardly bathe, no wonder insects are so attracted to you.
Husband (grinning): Ah, that's because this mosquito remembers Confucius' motto.
- What was it?

- "Stay close to noble people, steer clear of petty ones."