Thursday, January 06, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Quan Tâm - Caring

Quan tâm: "Bác vui lên nào!"
Caring: "Chin up!"