Sunday, January 10, 2016

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ kho rau răm - Lê Vũ (Braised tofu with Vietnamese mint)Braised tofu with Vietnamese mint: Persicaria odorata (also known as Vietnamese mint, Vietnamese cilantro, Vietnamese coriander, and so on) is used in this simple yet delicious vegan dish. Enjoy with a small bowl of rice.

Đậu hủ kho rau răm
Hướng dẫn: Đầu bếp Lê Vũ
MC Mỹ Nhật
Chương trình Vui Sống Mỗi Ngày