Friday, February 07, 2014

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Thái Thượng Cảm Ứng Thiên ("Tích thiện")

Treatise of the Most High on Actions and Consequences is one of Chinese ancient "good books", containing approximately 1200 words. While its author is generally considered unknown, the Most High in the title refers to Lao Tzu. Part of the book encourages principles of kindness, like: "Help those in need, and rescue those in danger"; "Do not even injure insects, grasses, and trees". 
(One English translation version can be found here.)

(VNAC) - Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là một quyển kinh khuyến thiện (thiện thư) cổ xưa, khoảng 1200 chữ, không rõ tác giả là ai. Trong tựa đề, "Thái Thượng" ý chỉ Lão Tử.

Chương "Tích thiện" nêu lên những nguyên lý tốt lành, như kim chỉ nam cho cách ứng xử căn bản trên đời, không những giữa người với người, mà còn đối với loài vật và môi trường quanh ta nữa. 

Hợp đạo thì tiến, trái đạo thì thoái. 
Không theo tà đạo. Không khinh nhà tối. 
Tích lũy công đức. 
Từ tâm với vật (vật = những cái có trong Trời Đất: vạn vật, động vật, cảnh vật...). 
Trung thành, hiếu thuận, yêu quý bè bạn, anh em. 
Sửa mình, hoán chuyển người. 
Thương giúp cô nhi, quả phụ. Kính già yêu trẻ. 
Côn trùng cây cỏ, cũng không đả thương. 
Thương người gặp nạn. Mừng người gặp thiện. 
Giúp người cần cấp. Cứu người gặp nguy.
Thấy người được như mình được. Thấy người mất như mình mất.
Không nêu điều người kém, không khoe điều mình giỏi. 
Ngăn ác khen thiện. Cho nhiều giữ ít. 
Chịu nhục không oán. Được sủng ái nên lo. 
Thi ân không cầu báo đáp. Cho rồi không hối tiếc.


(Thị đạo tắc tiến, phi đạo tắc thoái. 
Bất lý tà kính. Bất khi ám thất. 
Tích đức lũy công. Từ tâm ư vật. 
Trung, hiếu, hữu, đễ. Chính kỷ hóa nhân. 
Căng cô tuất quả. Kính lão hoài ấu. 
Côn trùng thảo mộc, do bất khả thương. 
Nghi mẫn nhân chi hung. Lạc nhân chi thiện. 
Tế nhân chi cấp. Cứu nhân chi nguy. 
Kiến nhân chi đắc như kỷ chi đắc. Kiến nhân chi thất như kỷ chi thất. 
Bất chương nhân đoản, bất huyện kỷ trường. 
Át ác dương thiện. Thôi đa thủ thiểu. 
Thụ nhục bất oán. Thụ sủng nhược kinh. 
Thi ân bất cầu báo. Dữ nhân bất truy hối.)