Saturday, December 03, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Gấu trúc - Panda

Bigger tree or smaller me?
Ơ... cây bé hay là tớ to?

The panda's diet is mostly bamboo. The panda is considered an endangered species due to their loss of habitat and lower birth rate. If there's no longer you on the face of the Earth...

Thức ăn của gấu trúc 99% là... tre. Gấu trúc đang có nguy cơ tuyệt chủng vì vừa mất nhà ở nơi hoang dã thiên nhiên do bàn tay của con người, ảnh hưởng liên hệ là mức sinh sản cũng xuống thấp. Nếu một ngày không có em...