Sunday, October 30, 2011

Thiên Nhiên Thư Giãn: Sân sau Seattle - The backyard (VegAn Bình Thường)

Sân sau Seattle - The backyard (Photo: VegAn Bình Thường)
Relax to the sound of the ocean in a Seattle backyard.

Thư giãn với hải triều âm, sân sau một ngôi nhà ở Seattle.