Thursday, February 10, 2011

Biến Đổi Khí Hậu: Phục sinh hành tinh - Bây giờ hoặc không bao giờ

A short documentary in Vietnamese about climate change and what we can do: change to a veg diet. Collected quotes by world leaders and dignitaries are in English.

Phim tài liệu ngắn về hâm nóng toàn cầu và việc cần làm trong thời gian cấp bách: giảm ăn thịt để giảm khí thải nhà kính. Tiếng Việt Nam.