Friday, February 25, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Nai bé và lạc đà con (A fawn and a calf)

Nai bé và lạc đà con - A fawn and a calf