Monday, January 24, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Leao trung thành - Loyal Leao


Leao has not left the makeshift cemetery for victims of mudslides and floods that struck the mountainous Serrana region, north of Rio de Janeiro, Brazil. The recent disaster is considered the most devastating of its kind in the country's history, with 806 bodies reportedly found thus far (January 24, 2011). His human friend, Ms. Cristina Maria Cesario Santana, was one of them, buried under the red mud. Leao, we're very, very sorry, and may your heart be comforted in this time of loss.

Trong những ngày qua, chú khuyển Leao không chịu rời khu nghĩa trang tạm thời cho nạn nhân lũ bùn vùng núi Serrana, phía bắc Rio de Janeiro, Ba Tây. Trận lũ bùn này được xem là kinh hoàng nhất trong lịch sử Ba Tây, tính đến hôm nay (ngày 24 tháng 1, 2011), báo cáo cho biết đã tìm ra được 806 tử thi. Cô Cristina Maria Cesario Santana, bạn của Leao, là một trong những người bị chôn dưới đất bùn đỏ. Xin phân ưu, và cầu xin trái tim Leao được vơi đau khổ.