Thursday, January 20, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Hươu cao cổ ăn chay - Giraffe, born to be Vegan

Hươu cao cổ là loài ăn chay ạ!
Giraffe: Born to be vegan!