Sunday, December 26, 2010

Góc Đẹp Tâm Hồn: Cảm kích điều tốt đẹp - Appreciate the good

CẢM KÍCH ĐIỀU TỐT ĐẸP
Maria Fontaine 

Nguồn: Stars and Pearls – Priceless treasures in Vietnamese and English (Thức ăn tinh thần cho linh hồn của bạn).(*please scroll down for English*)

Sau khi viết lời bình luận trong bài viết của tôi về một bài hát mà tôi cảm thấy đầy cảm hứng, có người viết và hỏi liệu tôi có biết những thông tin cá nhân chi tiết về người ca sĩ/ nhạc sĩ không. Tôi không biết, và tìm hiểu những thông tin về ông ta khiến tôi hơi ngạc nhiên.

Tôi vẫn cảm kích bài hát, và không cảm thấy những lựa chọn về cách sống của người đàn ông này thay đổi sự thật rằng bài hát chứa đựng một chân lý tuyệt đẹp. Tôi biết ơn vì bài hát khiến tôi xúc động, và nó tác động đến mọi người bằng tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta không cần phải biết hết mọi thứ về một người để có thể cảm kích điều tốt đẹp mà anh ta hoặc cô ta làm. Nếu chúng ta có được thái độ này, nó sẽ giúp chúng ta bớt tách biệt và tìm thấy những điểm chung cùng với những người khác với chúng ta.

Nếu chúng ta xét đoán mọi người dựa theo những gì họ đã làm khiến chúng ta không chấp nhận, hoặc dựa theo những lỗi lầm họ đã phạm, chúng ta sẽ bỏ lỡ rất nhiều điều tốt đẹp. Chúng ta sẽ phải loại trừ sách Thánh Vịnh, bởi vì tác giả của hầu hết những bài thánh vịnh này, Vua Đa-vít, mưu tính cái chết của một người đàn ông vô tội (2 Sa-mu-en chương 11). Và chúng ta không thể cảm kích sự lãnh đạo của Mô-sê hoặc Ngũ Kinh được viết bởi ông bởi vì ông đã giết người trong lúc giận dữ (Sáng Thế 2:11-12). Chúng ta cũng sẽ không cảm kích và được lợi từ Tân Ước, bởi vì tông đồ Phê-rô đã chối Chúa Giê-su (Mát-thêu 26:69-75), và tông đồ Phao-lô bách hại những tín hữu đầu tiên trước khi ông tìm thấy Chúa Giê-su (Công vụ tông đồ 22:4; 26:9-11). Chúng ta sẽ không có được nhiều những bài nhạc đầy cảm hứng nếu chúng ta phân tích kỹ lưỡng đời tư của những người viết hoặc dàn dựng một bài nhạc. Như thế, chúng ta có rất ít những điều trong cuộc sống mà chúng ta có thể cảm kích và được lợi, bởi vì không ai là hoàn hảo cả. Vậy ranh giới ở đâu?

Vấn đề chính là, khi chúng ta nhìn thấy một bức tranh đẹp hoặc nghe một bài nhạc hay, chúng ta có thể cảm kích nó và nguồn cảm hứng phía sau nó. Ngay cả khi người họa sĩ hoặc nhạc sĩ không biết được nguồn cảm hứng đến từ đâu, nhưng chúng ta biết. “Mọi ơn lành và mọi phúc lộc hoàn hảo đều do từ trên, đều tuôn xuống từ Cha là Đấng dựng nên muôn tinh tú” (Gia-cô-bê 1:17).

Hãy suy nghĩ về mối tương tác giữa Chúa Giê-su và nhân loại khi Ngài sống như một trong chúng ta. Ngài chào đón những người đã có những lựa chọn mà Ngài không tán thành. Điều quan trọng chính là họ muốn tình yêu của Ngài, và Ngài ban tặng nó. Nếu Chúa Giê-su, Đấng hoàn hảo và không phạm tội, chấp nhận và chào đón mọi người, chúng ta có thể làm gì hơn?


APPRECIATE THE GOOD
By Maria Fontaine

After I commented on my blog about a Christian song that I had found particularly inspiring, someone wrote and asked if I was aware of certain personal details about the singer/songwriter. I wasn’t, and learning these things about him came as a bit of a surprise.

I still appreciate the song, though, and I don’t feel that this man’s lifestyle choices change the fact that the song contains a beautiful truth. I’m thankful for the way that song moved me, and for how it is reaching people with God’s love.

We don’t have to embrace everything about a person in order to appreciate the good that he or she does. If we can take on this attitude, it will help us to be less exclusive and to find common ground with people who are different from us.

If we judged everyone according to things they have done that we don’t agree with, or by the sins they may have committed, we would miss out on a lot of very good things. We would have to reject the book of Psalms, because the author of most of those psalms, King David, plotted an innocent man’s death (2 Samuel chapter 11). And we couldn’t appreciate Moses’ leadership or the five books of the Bible that were authored by him because he killed a man in a moment of anger (Exodus 2:11–12). We wouldn’t appreciate and benefit from a good deal of the New Testament, either, because the apostle Peter denied Jesus (Matthew 26:69–75), and the apostle Paul persecuted some of the first Christians before he found Jesus (Acts 22:4; 26:9–11). We would have little inspired music if we started to dissect the lives of those who wrote or produced each song. For that matter, we’d have very little in life that we could appreciate or benefit from, because no one is perfect. Where would we draw the line?

The point is, when we see a beautiful piece of art or hear some beautiful music, we can appreciate it and the inspiration behind it. Even if the artist or composer didn’t know where that inspiration was coming from, we do. “Every good and perfect gift is from above, and comes down from the Father of lights” (James 1:17).

Think about Jesus’ interactions with mankind when He lived as one of us. He welcomed people who had made choices that He certainly didn’t agree with. Those things weren’t what mattered to Him. What mattered was that they wanted His love, and He gave it freely. If Jesus, perfect and without sin, was that accepting and welcoming of everyone, how can we do less?


http://starsandpearls.com/2010/05/24/c%E1%BA%A3m-kich-di%E1%BB%81u-t%E1%BB%91t-d%E1%BA%B9p-appreciate-the-good/