Sunday, December 12, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Maman Gà

Mẹ, dù gà hay người, đều là mẹ.
Once a mother, always a mother.