Sunday, October 10, 2010

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Thượng thiện nhược thủy (Đức Lão Tử)

Đạo Đức Kinh - Chương 8

THƯỢNG THIỆN NHƯỢC THỦY

Thượng thiện nhược thủy
Thủy thiện lợi vạn vật
Nhi bất tranh
Xử chúng nhơn chi sở ố
Cố cơ ư Đạo
Cư thiện địa
Tâm thiện uyên
Dữ thiện nhân
Ngôn thiện tín
Chánh thiện trị
Sự thiện năng
Động thiện thời
Phù duy bất tranh
Cố vô vưu.Bậc thượng thiện như nước
Nước hay làm lợi cho vạn vật mà không tranh
Ở chỗ mọi người đều không thích
Nên gần với Đạo
Ở thì lựa chỗ thấp
Lòng thì chịu chỗ thâm sâu
Xử thế thích dùng đến lòng nhân
Nói thì trung thành không sai chạy
Sửa trị thì làm cho được thái bình
Việc thì hợp với tài năng
Làm thì hợp với thời buổi
Chỉ vì không tranh
Nên không sao lầm lỗi.