Saturday, July 05, 2014

Vườn Nhạc: Nhạc thiền chọn lọc (Hoàng Thái Huynh)

Relaxing music with photos by Mr. Hoàng Thái Huynh.

Nhạc thiền hòa tấu do giáo viên toán Hoàng Thái Huynh chọn lọc và chia sẻ trên mạng. Toàn bộ hình ảnh thiên nhiên do thầy Hoàng Thái Huynh chụp tại Đà Lạt và Long Khánh.