Wednesday, October 23, 2013

Sống Đẹp: Thiền định từ lúc nhỏ


Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 nói: "Nếu mỗi trẻ em 8 tuổi trên thế giới đều được học thiền, chúng ta sẽ không còn bạo động trên thế giới trong vòng một thế hệ."