Wednesday, September 18, 2013

Cõi Thơ: Trăng Lăng Nghiêm (Hoàng Kim)

Tranh sơn dầu, danh họa Hà Cẩm Tâm

A poem by Hoàng Kim, in celebration of the Moon Festival, is titled "Surangama (Indestructible) Moon". 

Shimmering on the deep water's surface
A night orb's shadow is dancin' with grace
The Surangama Moon, clear and bright,
Ever shining on hearts of compassion tonight

Bài "Trăng Lăng Nghiêm" do Hoàng Kim sáng tác nhân mùa Trung thu 2013.

Về ý nghĩa của hai chữ Lăng Nghiêm, lời giải thích của Tỳ kheo Thích Phước Thái như sau:

Lăng nghiêm, tiếng Phạn là Surangama, nói đủ là “Thủ Lăng Nghiêm”, Trung Hoa dịch là “Ðại Ðịnh Kiên Cố”, nghĩa là cái bản thể chơn tâm sẵn có của tất cả chúng sanh và chư Phật. Vì thể của nó rộng lớn không có giới hạn ngằn mé, bao la trùm khắp cả pháp giới, nên gọi là “Ðại”. Tâm thể nầy xưa nay vốn là thanh tịnh, không có tán loạn, thường hằng vắng lặng, không lay động dời đổi, nên gọi là “Ðịnh”. Vì tính chất của nó không dời đổi, thấu xưa suốt nay, thường hằng bất động, ở nơi thánh không tăng, ở nơi phàm không giảm, hằng hữu bất hoại, nên gọi là “Kiên Cố”. Ðại khái, đó là nghĩa của ba chữ “Thủ Lăng Nghiêm”, tức là “Ðại Ðịnh Kiên Cố”. 

Trăng Lăng Nghiêm

Lung linh trầm đáy nước
Tha thướt một bóng trăng
Trăng Lăng Nghiêm vằng vặc
Soi sáng cả từ tâm

Ánh trăng tròn vành vạnh
Soi bóng liễu cành trâm
Đêm nay trăng vẫn đến
Tôn đất trời cao thâm

Trăng nghiêng ôm vách núi
Sóng sánh đổ tuôn tràn
Muôn ngàn tia sáng chiếu
Lấp lánh cả thế gian

Trăng rơi trên tóc em
Ve vuốt những sợi mềm
Em hay trăng huyền hoặc
Giữa một bầu trời đêm

Trăng mãi đẹp muôn đời
Cho nhân thế vui tươi
Đêm nay rằm tháng tám
Trăng thêm đẹp tuyệt vời...

                      Hoàng Kim

http://www.vietnamanchay.com/2013/09/coi-tho-trang-lang-nghiem-hoang-kim.html