Friday, September 06, 2013

Cõi Thơ: Ngày thuần chay (Quỳnh An)

A poem in honor of Vegan MoFo 2013 by Quỳnh An. Please scroll down for English.

Ngày thuần chay

Hôm nay ngày thuần chay
Ngày vui của muôn loài
Cổng thiên đàng vừa mở
Ngay giây phút này đây.

Thuần chay vì sức khỏe
Thuần chay cho hòa bình
Thuần chay là nhân ái
Thuần chay đời tái sinh.

Gươm xưa giờ đã gác
Giang hồ dừng bước rồi
Cõi trời riêng dong ruỗi
Linh hồn ta thảnh thơi.

~Quỳnh An


Vegan Day

Today is a vegan day
A happy day for all beings
The gate of Heaven has just opened
At this very moment.

Go vegan for health!
Go vegan for peace!
Vegan means compassion
Vegan means a new life in action.
 
The butcher knife of old is buried now
The realm of suffering has taken a final bow
Within the universe, we joyously travel
And our soul's no longer in shackles.

~Quỳnh An

http://www.vietnamanchay.com/2013/09/coi-tho-ngay-thuan-chay-quynh-an.html