Tuesday, June 18, 2013

Ích Quốc Lợi Dân: Quán cơm chay miễn phí Thiện Tâm ở quận 3, Sài Gòn

Three days a week in District 3 of Sài Gòn, south Vietnam, Mr. Lê Công Thượng and volunteers provide about 350 free vegetarian meals each day to less fortunate others.