Tuesday, June 25, 2013

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ khìa (Đầu bếp Võ Quốc)

Stuffed with straw and shiitake mushrooms, then wrapped in bean curd sheets, these tofu pockets are lightly braised to perfection with the aid of soy sauce, red chili paste, and mushroom seasoning.

Đậu hủ khìa
Hướng dẫn: Đầu bếp Võ Quốc

Đậu hủ dồn nấm rơm và nấm hương, cuộn tàu hủ ky, sau đó khìa với nước tương, hạt nêm, tương ớt, trông thật hấp dẫn!