Friday, December 07, 2012

Nói Không Với Thuốc Lá: Người Việt ở Hoa Kỳ có thể cai thuốc lá miễn phíNgười Việt ở Hoa Kỳ có thể cai thuốc lá miễn phí
Theo bản thông báo của AsianSmokersQuitLine.org

Trung Tâm Cai Thuốc Lá cho Người Á Châu Trên Toàn Quốc Hoa Kỳ cung cấp dịch vụ giúp cai thuốc lá miễn phí do Trung Tâm Nghiên Cứu Ung Thư Moores thuộc trường Đại Học California, San Diego (University of California, San Diego) điều hành.

Trung Tâm cung cấp tài liệu giúp tự cai, giới thiệu đến các chương trình cai
thuốc lá tại địa phương, tư vấn qua điện thoại, và cung cấp băng dán nicotine miễn phí đủ dùng cho 2 tuần lễ đầu.

Nghiên cứu cho thấy rằng những dịch vụ do Trung Tâm Cai Thuốc Lá cung
cấp đã làm gia tăng gấp đôi cơ may cai thuốc thành công.

Trung Tâm có đầy đủ những chuyên gia thông thạo bốn thứ tiếng (tiếng Trung Hoa: Quảng Đông, Quan Thoại, Đại Hàn, và Việt Nam). Trung Tâm cũng cung cấp tài liệu cho bạn bè và thân nhân của những người hút thuốc.


Tiếng Việt Nam:       1-800-778-8440
Tiếng Trung Hoa (Quảng Đông và Quan Thoại): 1-800-838-6917
Tiếng Đại Hàn:        1-800-556-5564

Giờ làm việc: Thứ hai đến thứ sáu, từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối, giờ California. Có máy ghi lời nhắn suốt ngày (24/24).

Trung Tâm Cai Thuốc Lá cho Người Á Châu Trên Toàn Quốc được tài trợ bởi Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Bệnh Tật (CDC). Trung Tâm Cai Thuốc Lá làm việc chặt chẽ với những tổ chức và cơ quan bảo vệ sức khỏe để cùng đạt tới một mục tiêu chung là tạo một quốc gia lành mạnh hơn.

Để biết thêm những chi tiết về việc phối hợp và giới thiệu những người cần những dịch vụ giúp đỡ của Trung Tâm Cai Thuốc Lá, xin liên lạc với Phòng Thông Tin và Phối Hợp:

Phòng Thông Tin và Phối Hợp
Trung Tâm Cai Thuốc Lá cho Người Á Châu
9500 Gilman Drive, Mail Code #0905
La Jolla, CA 92093-0905
(858) 300-1010
cshoutreach@ucsd.edu

www.asiansmokersquitline.org