Tuesday, August 14, 2012

Vườn Nhạc: Giải tỏa huyền thoại về thuần chay


Vegan Myths Debunked
Giải tỏa huyền thoại về thuần chay


 • Hey Ivory! Ivory à!
 • Yeah Jonathan? Chi đó Jonathan?
 • You're vegan, right? Cô ăn thuần chay phải không?
 • Yes, that's right, I am! Đúng rồi, tôi thuần chay!
 • Can I ask you some questions, then? Vậy tôi hỏi cô vài câu được chứ?
 • Sure, Mann, of course you can! Dĩ nhiên rồi, anh Mann!
 • Are you ready for the questions, then? Cô sẵn sàng cho các câu hỏi chưa?
 • What are you waiting for? Anh còn chờ gì nữa mà chẳng thưa?
H: Where do you get your protein, protein, protein? Cô lấy chất đạm, chất đạm, chất đạm từ đâu?
Only meat has protein, so where do you get your protein? Chỉ thịt mới có chất đạm, vậy cô lấy chất đạm từ đâu?

Đ: Actually lots of things have protein: Beans have protein.
Thật ra nhiều thứ có chất đạm: Đậu có chất đạm.
Greens have protein, fruits and nuts have protein, 
grains and seeds have protein,
Rau cải có chất đạm, trái cây và hạt đậu có chất đạm, 
ngũ cốc và hạt có chất đạm,
and here's the thing that's so obscene:
và một điều vô cùng quái lạ:
We don't need so much protein.
Chúng ta chẳng cần nhiều chất đạm đến thế.
Most people eat more than they need.
Đa số mọi người đều ăn nhiều hơn cần thiết.

H: Where do you get your calcium? Only milk has calcium.
Cô lấy chất vôi từ đâu? Chỉ sữa bò mới có chất vôi.
Healthy bones from cow's milk, calcium, I drink it, yum.
Xương khỏe mạnh từ sữa bò, chất vôi, tôi uống, thật ngon.

Đ: Lots of plants have calcium, and lots and lots of calcium.
Rất nhiều rau cải có chất vôi, rất rất nhiều chất vôi.
And cholesterol, well they have none of the fat found in milk.
Còn cholesterol, thì rau cải không có mỡ như trong sữa bò.

H: What about our ancestors? Didn't they eat meat?
Vậy tổ tiên mình thì sao? Các ngài ăn thịt, đúng không?
If I wasn't supposed to eat it, then why do I have these teeth?
Nếu lẽ ra tôi không ăn thịt, thì sao răng tôi lại như vầy?

Đ: Do your teeth look like a carnivore's? All sharp and pointy, like?
Răng của anh có giống loài ăn thịt không? Bén và nhọn, chẳng hạn?
No you gotta cook your meat over a roaring fire light!
Không đâu, anh phải nấu thịt trên lửa lớn!
Furthermore, all carnivores act on instinct.
Hơn nữa, mọi loài ăn thịt đều hành động theo bản năng.
Humans make choices, they consider and they think.
Còn loài người biết chọn lựa, họ cân nhắc và nghĩ suy.
If humans of old ate meat,it was a choice, not a necessity.
Nếu người xưa ăn thịt, đó là do chọn lựa, chứ không cần thiết.

H: If everyone were vegan, what about all the cows
Nếu mọi người đều thuần chay, vậy tất cả con bò
and all the gajillion chickens living on farms now?
và hàng ức tỷ con gà đang sống trong nông trại hiện giờ thì sao?

Đ: If everyone turned vegan it wouldn't happen overnight
Nếu mọi người đều thuần chay, điều đó sẽ không xảy ra ngay,
and demand would just decline and so would the supply.
cầu sẽ giảm, rồi cung cũng thay.
 • Isn't vegan food just bland and gross? Thức ăn thuần chay chẳng nhạt nhẽo và ghê gớm sao?
 • No! It's yummier than most! Không, thức ăn chay ngon hơn nhiều thứ!
 • You care about animals more, you do! Cô quả tình quan tâm cho loài vật hơn!
 • I care about animals, people too! Tôi quan tâm cho loài vật, và cả loài người nữa!
 • Aren't vegan men weak and girly? Chẳng phải mấy chàng ăn chay liễu yếu đào tơ?
 • I find vegan men quite sexy! Tôi thấy mấy chàng ăn chay gợi cảm như mơ! 
 • B12, so there, haha! Còn thiếu B12 nữa, haha!
 • B12's from bacteria! B12 từ vi khuẩn mà ra!
H: Where do you get your protein? Cô lấy chất đạm từ đâu?
Đ: Plants! Rau củ!

H: Where do you get calcium? Cô lấy chất vôi từ đâu?
Đ: Plants! Rau củ!

H: Where do you get your iron? Cô lấy chất sắt từ đâu?
Đ: Plants! Rau củ!

H: Where do you get your zinc? Cô lấy chất kẽm từ đâu?
Đ: Plants! Rau củ!
 • Hey Ivory! Ivory à!
 • Yeah Jonathan? Chi đó, Jonathan?
 • I think I get it now. Tôi nghĩ bây giờ tôi đã hiểu ra.
 • You do? Thật à?
 • Yeah, it's all about plants. Đúng rồi, tất cả là rau củ quả.
 • Yep, that's pretty much it. Nói chung tóm lại là thế!
 • OK, cool, glad we cleared it up! Tốt lắm, tôi rất vui mình giải tỏa xong!
 • Me too! Let's have a snack! Tôi cũng vậy! Thôi mình ăn quà một chút!
 • OK.