Monday, February 20, 2012

Sống Đẹp: Quan tâm trong quan hệ - Caring in relationship

Vietnamese counselor Ngọc Nguyễn suggests that in a marriage, instead of controlling our partner, we can shift to being caring and creating a warm environment for a happy home life. Appearing in this segment are host Thanh Vân and actor Đức Hải, both well-known in the nation.

Chuyên gia tư vấn tâm lý Ngọc Nguyễn thảo luận cùng diễn viên Đức Hải và Thanh Vân về đề tài kiểm soát trong hôn nhân. Trong quan hệ bình đẳng, nên quan tâm chứ không nên quản lý!