Sunday, July 03, 2011

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Các tôn giáo đều có dạy nhân quả (Bạch Liên)

All religions and spiritual traditions have taught the law of karma, or "as you sow so shall you reap." If we inflict suffering upon others, the suffering will come back to us in one form or another.

Trích: "NHÂN QUẢ"
Tác giả BẠCH LIÊN
1971
www.thongthienhoc.com

CHƯƠNG THỨ NHỨT: CÁC TÔN GIÁO ĐỀU CÓ DẠY NHÂN QUẢ


Luật Nhân Quả là Luật Đại Đồng, nó chi phối sự tiến hóa của muôn loài vạn vật, chi nên các tôn giáo đều có nói đến nó, dưới hình thức nầy hay dưới hình thức khác mà ta phải hiểu ngầm vậy.

Tỷ như trong

I: NHO GIÁO

1.- Tử viết: Vi thiện giả thiên báo chi dĩ phước vi bất thiện giả thiên báo chi dĩ họa. (Đức Khổng Tử nói rằng: Người làm sự lành, Trời lấy phước trả cho nó, người làm sự chẳng lành, Trời lấy họa trả cho nó.)

2.- Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo, nhược hoàn bất báo thì thần vị đáo. (Làm lành thì có trả lành, làm dữ thì có dữ trả. Nhược bằng chưa trả là tại chưa đúng ngày giờ.)

II: THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN

Thái Thượng Cảm Ứng Thiên viết: họa phước vô môn duy nhơn tự triệu, thiện ác chi báo như ảnh tùy hình. (Thiên Thái Thượng Cảm Ứng dạy rằng: Họa phước không có cửa chỉ tại người ta vời nó tới. Lành dữ đều có trả như bóng theo hình.)

III: ẤN GIÁO

1.- Do Karma của nó mà con người có thể thành thiên đế.

Anh Tra (Indra); do sự hành động của nó mà con người có thể thành ra con của Phạn vương, do sự hành động của nó mà con người có thể thành ra người phụng sự Đấng Hari và thoát đọa luân hồi. Do sự hành động của nó mà con người chắc chắn được trọn lành và trường sanh bất tử. (Devi Bhagavata IX, XXVII, 18 – 20)

2.- Không có cái chi mọc lên mà chẳng có hột giống, không có người nào hưởng đặng hạnh phúc nếu không làm những điều dắt đến hạnh phúc. (Mahâbhârata, Shanti Parva – C C I, 23)

IV: CỔ BA TƯ GIÁO (ZOROASTRISME)

1.- Chiếu theo luật đời xưa, Ratou sẽ xử đoán một cách công bình cho các vị thánh cũng như cho các người hung ác và những người mà việc lành và việc dữ cân phân với nhau. (Ahounavad Gatha XXXIII – 1)

2.- Những người hung dữ chịu đau khổ lâu dài, những người công bình sẽ được ban hưởng trọng hậu và hưởng hạnh phúc. (Jasna, XXX – 11)

V: PHẬT GIÁO

1.- Trong mọi việc, tư tưởng là cội rễ, tư tưởng đứng đầu, cả thảy đều do tư tưởng mà ra. Người nào nói hay làm mà trong trí tưởng quấy thì sự khổ não sẽ đeo đuổi theo một bên nó cũng như cái bánh xe lăn theo chơn con bò kéo xe.

2.- Trong mọi việc tư tưởng là cội rễ, tư tưởng đứng đầu, cả thảy đều do tư tưởng mà ra. Người nào nói hay làm mà cái trí vẫn thanh bạch thì hạnh phúc không rời nó cũng như cái bóng không lìa mình. (Pháp cú – Những câu kinh đôi)

VI: HY BÀ LAI GIÁO (RELIGION DES HÉBREUX)

1.- Những người cày và gieo sự bất công thì sẽ gặt hái những quả của những việc làm của họ. ( Job – IX – 8)

2.- Kẻ nào thương xót người nghèo khổ tức là cho Trời vay mượn, Trời sẽ trả lại cho nó cái gì mà nó đã cho Trời vay. (Proverbes (Cách ngôn) - XIX - 17)

VII: THIÊN CHÚA GIÁO

1.- Anh đừng xét đoán ai cả đặng sau khỏi bị người ta xét đoán, bởi vì người ta xét đoán anh như anh đã xét đoán kẻ khác và người ta sẽ đo lường anh với vật mà anh đã dùng để đo lường người ta. (Saint Mathieu – VII, 1 – 2)

2.- Ông thánh Phao Lồ (Saint Paul) có nói: anh đừng lầm về điều đó. Người ta không có nhạo báng trời đâu. Người ta gieo giống chi thì gặt giống nấy. 

Kẻ nào gieo cho xác thân thì sẽ gặt hái sự trụy lạc, hôi hám của xác thịt. Kẻ nào gieo cho tinh thần thì sẽ gặt sự trường sanh bất tử của tinh thần. Đừng mỏi lòng làm việc thiện. Đúng ngày giờ chúng ta sẽ gặt hái, nếu chúng ta không thối chí. (Galates – VI 4.5.7.9)

VII: HỒI GIÁO

1.- Mọi người đều được bạn thưởng cân xứng với những sự hành động của mình, bởi vì Trời không có làm ngơ trước những việc làm của chúng ta đâu. (Coran VI – 132)

2.- Những sự đau khổ tới cho anh vốn do Trời giáng xuống, chúng là kết quả những sự hành động của anh. (Coran XLII, 29)

***********
Bao nhiêu đây, thiết tưởng quí bạn cũng đủ thấy từ cổ cập kim, từ đông sang tây, chơn lý vẫn một.

Bây giờ tôi xin đưa ra vài thí dụ về Nhân Quả mà ai ai cũng có thể thấy trước mặt rồi sẽ bàn rộng ra.

(Còn tiếp)

http://www.thongthienhoc.com/sach%20nhan%20qua.htm