Tuesday, April 26, 2011

Sống Xanh: Thiện nguyện viên CLB Hành Trình Xanh làm sạch môi trường

Volunteers from Go Green Club in Việt Nam are keeping their world clean.

Các thiện nguyện viên trong CLB Hành Trình Xanh làm sạch môi trường.