Saturday, April 09, 2011

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Tri kỷ - Bảo Thúc & Quản Trọng (Cổ Học Tinh Hoa)

In ancient China, Bao Shuya was an eminent official of the state of Qi under Duke Huan during the Spring and Autumn Period, distinguished as a keen judge of character and talent.

A talented administrator who was known for his devoted friendship with Guan Zhong, Bao Shuya convinced Duke Huan to put aside personal conflicts and appoint Guan Zhong to Chancellor to serve a greater cause. When Bao Shuya passed on, a grief-stricken Guan Zhong lamented: "My parents gave birth to me, but it was Bao who knew me best."

Theirs is a touching story of generosity and elegance, seeing the other in a positive light always. To have such a friendship is a blessed honor and real treasure in life.

Cổ Học Tinh Hoa (Nguyễn Văn Ngọc / Trần Lê Nhân)

TRI KỶ

Bảo Thúc chết, Quản Trọng thương tiếc, khóc như mưa, ướt đầm cả vạt áo. Có người hỏi: "Ông với Bảo Thúc không phải là họ hàng thân thích gì, mà sao ông thương khóc quá như vậy?"

Quản Trọng nói: "Ngươi không rõ, để ta nói cho mà nghe. 

Ta lúc nhỏ khốn khổ, thường buôn chung với Bảo Thúc, lúc chia lãi, bao giờ ta cũng lấy phần hơn, mà Bảo Thúc không cho ta là tham, biết ta gặp cảnh quẫn bách bất đắc dĩ phải lấy thế. 

Ta ở chỗ chợ búa thường bị lắm kẻ nạt dọa, Bảo Thúc không cho ta là hèn nhát, biết ta có lượng bao dong. 

Ta bàn việc với Bảo Thúc, nhiều khi việc hỏng, Bảo Thúc không cho ta là ngu, biết có lúc may, lúc không may, cho nên công việc thành hay bại. 

Ta ba lần ra làm quan, bao lần bị bãi, Bảo Thúc không cho ta là bất tiếu, biết ta chưa gặp thời, chưa tìm được vua giỏi. 

Ta ra trận ba lần, đánh thua cả ba, Bảo Thúc không cho ta là bất tài, biết ta còn có mẹ già phải phụng dưỡng. 

Ta nhẫn nhục thờ vua Hoàn Công, Bảo Thúc không cho ta là vô sỉ, biết ta không giữ tiểu tiết, có chí làm ích lợi cho cả thiên hạ... 

Sinh ra ta là cha mẹ, biết ta là Bảo Thúc. Mà đối với người biết mình, mình đem cả tính mệnh ra hiến còn chưa cho là quá, huống chi thương khóc thế này đã thấm vào đâu!"

(Thuyết Uyển)


LỜI BÀN:

Khó thật! Ở đời mình giao thiệp với nhiều người, bè bạn tưởng vô số, nhưng hồ dễ đã được mấy người thực gọi là tri kỷ. Thế nào là tri kỷ? Tri kỷ là người biết mình, nghĩa là đồng thanh, đồng khí, đồng chí, đồng tâm với mình, chơi với mình rất thân thiết, bao bọc che chở cho mình, lúc sống cùng hưởng, họa cùng đau, lúc chết, tưởng cho chết với nhau cũng không hối. Quí thật! Người tri kỷ! Cho nên cổ nhân có câu nói: "Ðắc nhất tri kỷ, khả dĩ bất hận" nghĩa là ở đời có được một người tri kỷ cùng không còn ân hận gì nữa; lúc sống, có được một người biết mình, thì mình chết cũng không lấy làm uổng đời.

GIẢI NGHĨA:

Bảo Thúc: Tức Bảo Thúc Nha thường còn gọi là Bảo Tứ, người giỏi nước Tề, tiến Quản Trọng cho Hoàn Công dùng.

Quản Trọng: Tên là Di Ngô, người nước Tề, làm tướng giúp Hoàn Công giỏi có tiếng.

Quẫn bách: Túng bấn không biết xoay xở thế nào cho đủ tiền tiêu dụng.

Bất đắc dĩ: Không sao làm khác được như thế.

Bao dong (bao dung): Rộng lượng, không chấp những điều người ta phạm lỗi với mình.

Bất tiếu:
Người không ra gì.

Phụng dưỡng:
Nuôi nấng tôn kính.

Nhẫn nhục: Nhịn được những sự khó chịu đến mình.

Vô sỉ: Không biết xấu hổ.

Huống chi:
Lại thêm một lẽ nữa.