Sunday, April 24, 2011

Cõi Thơ: Cứu Địa Cầu cho ngày mai tươi sáng - Save our planet for a better tomorrow (Hao Su)


Save our planet for a better tomorrow

Think about what we've done...
Consider all the beautiful creatures living around,
Who, just like us, have rights,
Who, just like us, deserve to be treated nice,
But we build our nations to be stronger,
By sacrificing our gifts from nature,
While our pockets are filled with cash,
Our world is filled with tones of trash,
Oh God, oh God, you created us to be equal,
Humans, trees, and every animal.
Although many of us have forgotten,
Deep inside I still pray "let's make it happen".
Give some space for the plants to grow,
Leave some room for the river to flow,
Because without nature...
Without life...
Even the brightest day won't bring us light.

Hao Su 2008
 


Cứu Địa Cầu cho ngày mai tươi sáng
Hao Su, 2008, nguyên tác tiếng Anh
Quỳnh An dịch nghĩa

Hãy suy gẫm những điều mình đã làm..
Hãy nghĩ đến mọi sinh vật đẹp đẽ sống quanh đây
Giống như ta, họ cũng có quyền
Giống như ta, họ đáng được đối xử tốt
Nhưng chúng ta xây dựng nước non hùng mạnh
Bằng cách hy sinh những món quà từ thiên nhiên
Trong khi túi ta đựng đầy tiền
Thì thế gian lại ngập tràn rác rến!

Ôi Thượng Đế, Ngài sáng tạo muôn loài bình đẳng
Nhân loại, cỏ cây, và từng bạn thú
Dù nhiều người trong chúng ta đã quên
Tận đáy lòng tôi vẫn hằng cầu nguyện:
“Hãy thực hiện!”
Cho cây cối khoảng không gian để lớn
Chừa chút nơi cho sông được luân lưu
Bởi nếu không có thiên nhiên...
Không có đời sống...
Ngay cả ngày nắng chói chang nhất
cũng không hề cho chúng ta ánh sáng.