Saturday, April 23, 2011

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ ky cuộn nấm - Vegan "duck" (Bonsai)

Đậu Hủ Ky Cuộn Nấm - Vegan "duck" (welcoming a non-animal name)
This dish, introduced by Bonsai, is made by wrapping tofu and a variety of mushrooms inside a bean curd sheet. Roll it up and fry. Then cut diagonally and enjoy with some sauce. It's supposed to be the vegan "duck" version, except people don't like to use animals to name human food, so it doesn't quite have a name yet. You're welcome to give this beautiful vegan entrée a beautiful and uplifting name. Info@VietNamAnChay.com

Món "vịt" chay này do đầu bếp Bonsai hướng dẫn. Do tránh dùng loài vật để đặt tên cho các món ăn, ta có thể tạm gọi là món Đậu Hủ Ky Cuộn Nấm. Xin thỉnh ý chư vị đặt tên đẹp cho một món chay đẹp. Info@VietNamAnChay.com