Saturday, March 05, 2011

Cười Cười Cười: Chào hỏi ngày nay - Today's greetings

Chào hỏi ngày nay - Today's greetings

Cô: Em muốn chào hỏi lịch sự thì em nói gì trước?
Tèo: Thưa cô, là "Chào bạn" ạ!
Cô: Giỏi. Rồi tiếp theo là gì?
Tèo: Dạ là bấm Enter.

Teacher: What do you say when you want to greet your friend politely?
Johnny: Good morning.
Teacher: Good. What comes after that?
Johnny: Then I press Enter.