Wednesday, March 23, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Rắn chở ếch qua sông (Snake takes frog across river)

Ếch xanh cỡi lưng rắn nâu trốn lụt
Green frog on brown snake to escape flood 
 (Photo: Armin Gerlach)

When Queenlands, Australia was struck by devastating floods in early 2011, computer technician Mr. Armin Gerlach spotted a touching moment of a snake's noble behavior: carrying a frog on his/her back to the other shore. According to 9MSN: "Mr. Gerlach said a friend who had been affected by many floods told him animals often helped each other out during disasters." 
How marvelous! A ten for the hero snake!

Khi Queensland, nước Úc bị lụt nặng vào đầu năm 2011, chuyên gia điện toán Armin Gerlach chứng kiến một giây phút cảm động: Một chú/cô rắn cao thượng mang chàng/nàng ếch trên lưng, vượt qua chỗ lụt để đến bờ. Theo tin 9MSN: "Ông Gerlach nói một người bạn từng bị lụt cho biết loài vật thường giúp nhau trong lúc nạn tai."
Tuyệt quá! 10 điểm cho rắn anh hùng nhé!

http://news.ninemsn.com.au/national/8195243/frog-hitches-ride-with-snake-to-flee-floods