Tuesday, January 11, 2011

Cười Cười Cười: Áp dụng triệt để (He practices what he preaches)

Áp dụng triệt để - He practices what he preaches (please scroll down for English)

Một cụ già sống đến hơn 100 tuổi. Khi được hỏi về bí quyết sống lâu của mình, cụ nói:

- Bí quyết sống thọ của tôi là không bao giờ tranh luận với người khác.

- Chẳng lẽ chuyện đúng sai đối với cụ không quan trọng?

- Đúng thế!

- Kể cả khi chuyện đó phương hại đến cụ?

- Vâng.

- Cả trong chuyện sinh tử, ví dụ bị kết án oan ở tòa?

- Cả chuyện sinh tử.

- Không thể nào tin được!

- Đúng, không thể tin được.

He practices what he preaches

A centenarian was interviewed by the press for his tips on longevity.

- My secret to longevity is never to argue with others.

- But are you saying right or wrong isn't important to you?

- That's right!

- Even when it can harm you?

- Yes.

- Even in matters of life and death, like if you were wrongly convicted in the court of law?

- Even in matters of life and death.

- I can't believe it!

- Right, you can't believe it.