Thursday, January 13, 2011

Cõi Thơ: For the Children - Cho Các Con (Gary Snyder)

For the Children

The rising hills, the slopes,
of statistics
lie before us.
the steep climb
of everything, going up,
up, as we all
go down.

In the next century
or the one beyond that,
they say,
are valleys, pastures,
we can meet there in peace
if we make it.
To climb these coming crests
one word to you, to
you and your children:

stay together
learn the flowers
go light

- Gary Snyder, from Turtle Island

Cho Các Con

Những ngọn đồi cao, những con dốc thoải,
của thống kê
nằm trước chúng ta.
Đường cheo leo
mọi thứ, đi lên,
lên, trong khi tất cả chúng ta
đi xuống.

Trong thế kỷ về sau
và sau sau nữa,
người ta nói,
thung lũng, đồng xanh
là nơi ta gặp nhau trong hòa bình
nếu có thể.
Để trèo lên những đỉnh cao sắp tới
có một lời cho con, cho
con và con của con:

hãy mãi bên nhau
học từ hoa cỏ
bước đi rất nhẹ

- Gary Snyder, “Đảo Rùa”
Quỳnh An chuyển ngữ