Thursday, January 13, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Rock my baby - Ru con

Ầu ơ, ví dầu, mẹ rất thương con 
Rock-a-bye, baby, on the treetop