Tuesday, January 18, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Sống trong hiện tại - Living in the present

Sống trong hiện tại: Khi ngủ là ngủ.
Living in the present: When we sleep, we sleep.