Saturday, December 11, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Xin đừng ăn chúng em! (Please don't eat us!)

Bạn heo bên phải: Xin đừng ăn chúng em!
Bạn heo bên trái: Thật đó! Chẳng hay ho gì đâu, ông ơi!