Thursday, December 16, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Hành Thiền - Walking Meditation

Hành Thiền: Từng bước trong hiện tại, từng giây trong tỉnh thức
 
Walking Meditation: Each step in the moment, each second in mindfulness