Friday, October 15, 2010

Bạn Thú Mến Yêu: Ốc sên cõng bạn

Ảnh: Wild Wonders of Europe

Ốc sên cõng bạn nhỏ quá giang!

"Đường là đường chập chùng"
Cứ leo lên lưng tớ nào!
Chúng ta sẽ cùng đi đến nơi!