Sunday, July 18, 2010

Cõi Thơ: Thiên Tử, Chia Cách, Cội Nguồn (Quỳnh An)


Thiên Tử

Em là công chúa thiên kim
Mà nay thất thế, mang tim tội đồ!
Gót nhung lãng đãng mơ hồ
Đâu vườn thượng uyển? Xô bồ nhân gian!
Chắp tay mười ngón em đan
Hướng cầu Vương Phụ xin mang em về.

A King's Child

She was born a noble princess
Separated from her parents at birth
Away from the throne
Her plight that of a fugitive
Searching for the royal garden
She found only commotion
Clasping her hands
Praying that the court
Would find her soon
And bring her Home.

Chia Cách

Địa đàng nay vắng bóng người
Bao đời giong ruổi, tiếng cười đã xa
Tìm trong những buổi chiều tà
Hoàng hôn đến chậm, sang phà đợi ai
Nhớ xưa ta ở bồng lai
Yêu thương còn thắm, một mai người về.

Separation

Divine land is void of your presence
Several lifetimes wandering
Your laughter now absent
Searching for you many evenings
The sun set slowly
Crossing the ferry, awaiting
Remember when we were in Heaven?
One day you shall return
For Love eternally remains.

Cội Nguồn

Về đây nối lại câu thề
Về đây chung hưởng, cận kề Mẹ Cha
Về đây ngày mới đơm hoa
Vinh danh vũ trụ, một nhà yên vui.

The Source

Come back Home to renew our vow
Rejoin our parents
Share our inheritance now
Come back Home, a new day has arisen
Exalting the cosmos
One family
All in Heaven.


~ Quỳnh An