Sunday, July 25, 2010

Khuôn Vàng Thước Ngọc: "Anh em tha thứ cho nhau" (Tin mừng theo Thánh Mát-thêu)

Thánh Mát-thêu là một trong 12 vị Thánh Tông Đồ, môn đệ của Chúa Giê-su Ki-tô. Trước khi theo Chúa, Ngài Mát-thêu vốn là một người thu thuế. Thánh Mát-thêu văn hay chữ tốt, được xem là có học vấn cao nhất trong 12 sứ đồ. Thánh Mát-thêu là một nhà tu hành thuần thành, cống hiến trọn lòng cho đức tin.

Kinh Thánh Tân Ước
Tin Mừng Theo Thánh Mát-thêu

Mát-thêu 5:21-24
Ðừng giận ghét


(21) Anh em đã nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ giết người. Ai giết người, thì đáng bị đưa ra tòa. (22) Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: Ai giận anh em mình, thì phải bị đưa ra tòa. Ai mắng anh em mình là đồ ngốc, thì phải bị đưa ra trước thượng hội đồng. Còn ai chửi anh em mình là quân phản đạo, thì phải bị lửa hỏa ngục thiêu đốt. (23) Vậy, nếu khi anh sắp dâng lễ vật trước bàn thờ, mà sực nhớ có người anh em đang có chuyện bất bình với anh, (24) thì hãy để của lễ lại đó trước bàn thờ, đi làm hòa với người anh em ấy đã, rồi trở lại dâng lễ vật của mình.

Mát-thêu 5:38-42
Chớ trả thù


(38) Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Mắt đền mắt, răng đền răng. (39) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: đừng chống cự người ác, trái lại, nếu bị ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái nữa. (40) Nếu ai muốn kiện anh để lấy áo trong của anh, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. (41) Nếu có người bắt anh đi một dặm, thì hãy đi với người ấy hai dặm. (42) Ai xin, thì anh hãy cho; ai muốn vay mượn, thì anh đừng ngoảnh mặt đi.

Mát-thêu 5:43-47
Phải yêu kẻ thù


(43) Anh em đã nghe Luật dạy rằng: Hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. (44) Còn Thầy, Thầy bảo anh em: Hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi anh em. (45) Như vậy, anh em mới được trở nên con cái của Cha anh em, Ðấng ngự trên trời, vì Người cho mặt trời của Người mọc lên soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính cũng như kẻ bất chính. (46) Vì nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì anh em nào có công chi? Ngay cả những người thu thuế cũng chẳng làm như thế sao? (47) Nếu anh em chỉ chào hỏi anh em mình thôi, thì anh em có làm gì lạ thường đâu?

Mát-thêu 6:9-14
Kinh Lạy Cha


(9) Vậy, anh em hãy cầu nguyện như thế này:
"Lạy Cha chúng con là Ðấng ngự trên trời,
xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,
(10) triều đại Cha mau đến,
ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
(11) Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày;
(12) xin tha tội cho chúng con
như chúng con cũng tha
cho những người có lỗi với chúng con;
(13) xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ,
nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ."
(14) Thật vậy, nếu anh em tha lỗi cho người ta, thì Cha anh em trên trời cũng sẽ tha thứ cho anh em.

Mát-thêu 18:21-22
Anh em tha thứ cho nhau


(21) Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Ðức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" (22) Ðức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy".