Sunday, August 10, 2014

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Đậu hủ chiên ngũ vị hương - Võ Quốc (Five-spice crispy tofu)

Five-spice crispy tofu
For the recipe in English, kindly write Info@VietnamAnChay.com

Đậu hủ chiên ngũ vị hương
Hướng dẫn: Đầu bếp Võ Quốc