Sunday, June 22, 2014

Người Trường Chay: Sư phụ và đệ tử võ Thiếu Lâm

Shaolin Kungfu masters and disciples are vegetarian.

Tài liệu sau đây do đội ngũ Nĩa Thay Vì Dao phụ đề Việt ngữ hầu chia sẻ  thông tin hữu ích về sức khỏe và ăn chay.