Monday, May 19, 2014

Bốn Biển Một Nhà: Chiến tranh và Hòa bình (Thầy Thích Pháp Hòa)


Greater peace can only be achieved when our heart is at peace.

Chiến tranh và Hòa bình
Thầy Thích Pháp Hòa
13 tháng 11, 2011
Tu viện Trúc Lâm
Edmonton, Canada