Thursday, February 20, 2014

Vì Sao Ăn Chay: Ăn chay (Đại đức Thích Thiện Thuận)

The Venerable Thích Thiện Thuận cites Buddhist scriptures in support of veganism.

Ăn chay
Giảng sư: Đại đức Thích Thiện Thuận
Trụ trì Viện Chuyên Tu
Làng Vạn Hạnh, Tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu
Thuyết giảng tại Chùa Hội Khánh, Tỉnh Bình Dương
Ngày 6 tháng 5, 2012

"Pháp môn ăn chay là một pháp môn rất đặc biệt, giúp cho chúng ta tránh được quả báo sanh tử luân hồi, giúp cho chúng ta không giết hại những vị Phật tương lai, tôn trọng tánh từ bi bình đẳng, tánh Phật trong mỗi chúng sanh, tránh đi nạn binh đao của chiến tranh xảy ra, tránh đi quả báo tàn sát nhau, và nuôi lớn lòng từ bi, không bị quả báo chết yểu." 

"Ăn chay là pháp môn có thể dễ thực tập nhất, trong hoàn cảnh nào chúng ta cũng có thể làm được."