Friday, March 16, 2012

Khuôn Vàng Thước Ngọc: Tu thân (Cổ Học Tinh Hoa) - Self cultivation

From ancient sayings: "If we see someone good, try to emulate. If we see someone bad, check ourselves and change if necessary. If we ourselves have good points, try to keep them. If we have flaws, try to eliminate them."

Tu Thân
Trích "Cổ Học Tinh Hoa"
Ôn Như Nguyễn Văn Ngọc , Từ An Trần Lê Nhân

Thấy người hay thì phải cố mà bắt chước; thấy người dở thì phải tự xét xem có dở như thế không để mà sửa đổi.

Chính mình có điều hay, thì phải cố mà giữ lấy; chính mình có điều dở thì phải cố mà trừ đi.

Người chê ta, mà chê phải, tức là thầy ta; người khen ta, mà khen phải, tức là bạn ta; còn người nịnh hót ta lại là người cừu địch hại ta vậy.

Cho nên người quân tử trọng thầy, quý bạn và rất ghét cừu địch, thích điều phải mà không chán, nghe lời can mà biết răn... như thế dù muốn không hay cũng không được.

Kẻ tiểu nhân thì không thế. Cứ bậy mà lại ghét người chê mình; rất dở mà lại thích người khen mình; bụng dạ như hổ lang, ăn ở như cầm thú, mà thấy người ta không phục, lại không bằng lòng; thân với kẻ siểm nịnh, xa cách kẻ can ngăn, thấy người chính trực thì cười, thấy người trung tín thì chê..  Như thế dù không muốn không dở cũng không được.

(Tuân Tử)