Saturday, March 10, 2012

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Pâté chay - Nguyễn Diệu Thảo (Vegan mushroom & tofu loaf)

Vegan mushroom & tofu loaf with instructions from Ms. Nguyễn Diệu Thảo. For more information, please write: Info@VietNamAnChay.com

Pâté chay
Hướng dẫn: Nguyễn Diệu Thảo

Phần bơ trong công thức này có thể thay thế bằng bơ thực vật (thay vì bơ từ sữa động vật).