Monday, March 26, 2012

Bếp Chay Thanh Nhẹ: Củ cải hấp chiên tàu hủ ky - Steamed daikon radish in fried bean curd sheet

Steamed daikon radish in fried bean curd sheet
For the recipe in English, please write: Info@VietNamAnChay.com

Củ cải hấp chiên tàu hủ ky
Hướng dẫn: Cẩm Tuyết