Tuesday, February 07, 2012

Vì Sao Ăn Chay: Ăn chay, Sức khỏe & Môi trường (ĐĐ Thích Phước Tiến) - Vegetarianism, Health & Environment

The Venerable Thích Phước Tiến explained the benefits of vegetarianism for health and the environment. 

Đại đức Giảng sư Thích Phước Tiến
Đề tài: Ăn chay, Sức khỏe & Môi trường
Khóa tu Một ngày An lạc (lần thứ 5) tại Tu viện Tường Vân, huyện Bình Chánh, TPHCM, vào ngày 26 tháng 6 năm 2011