Thursday, February 23, 2012

Người Trường Chay: Lực sĩ thể hình Kenneth G. Williams (Vegan bodybuilder Kenneth G. Williams)

Kenneth G. Williams is an organic vegan professional bodybuilder. He said, "Before I became vegan, I did not like the way my body felt and I felt incomplete. I wanted to cure myself of any pain, suffering and hopelessness that comes along with dealing in today's world. I found a solution in veganism and I see the world differently - I have more compassion." Thank you, Kenneth!

(VNAC) - Lực sĩ thể hình Kenneth G. Williams là một người trường chay thuần khiết, dùng thức ăn sạch (hữu cơ).

Anh nói: "Trước kia khi chưa thuần chay, tôi không thích cảm giác trong cơ thể mình và cảm thấy không được trọn vẹn. Tôi muốn tránh khỏi những đau khổ và tuyệt vọng khi phải đối diện với thế giới ngày nay. Tôi đã tìm được một giải pháp qua lối sống thuần chay và nhìn thế giới một cách khác: Tôi nhân từ hơn."