Sunday, December 04, 2011

Bạn Thú Mến Yêu: Chim cà kheo cánh đen - Black-winged stilt

Long-legged charm: Black-winged stilt
Chân dài duyên dáng: Chim cà kheo cánh đen